Spring naar de content

Bekostiging van de zorg

De zorg die u ontvangt van ZorgBrug wordt vergoed.

Afhankelijk van welke zorg u hebt ontvangen kan de zorg vergoed worden door:

  • Het Persoonsgebonden Budget
  • Wet Langdurige Zorg
  • Uw zorgverzekeraar

Indien u een huisbezoek of een telefonisch consult heeft met een gespecialiseerd verpleegkundige, kan het zijn dat dit valt onder de vergoeding van wijkverpleging. Deze kosten komen niet ten laste van uw eigen risico. U ziet dit op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar als een declaratie van Vierstroom Zorgthuis. ZorgBrug is een kleine organisatie voor gespecialiseerde verpleging, waarvan de facturatie verloopt via Vierstroom Zorg Thuis. Dit is de reden waarom u op uw declaratie Vierstroom Zorg Thuis vermeld ziet staan, wanneer u zorg heeft ontvangen van ZorgBrug.

Experiment bekostiging
Vierstroom Zorg Thuis heeft met verschillende zorgverzekeraars een experiment gestart voor de bekostiging van wijkverpleging. In plaats van een financiering per prestatie en tijdseenheid is er een afspraak gemaakt voor een vast bedrag per cliënt per maand. De verwachting is dat het experiment een bijdrage levert aan het verminderen van de administratieve lasten, zodat de organisatiekosten minder worden en er meer financiering aan de daadwerkelijke zorg kan worden besteed. Het experiment heeft geen gevolgen voor de toegang tot zorg of de ingezette zorg in vergelijking met cliënten die niet onder het experiment vallen. Op uw declaratie ziet u een vast bedrag staan, ongeacht of u enkel een kort moment van zorg of intensieve zorg heeft ontvangen in de betreffende maand.

Afspraken op de polikliniek en op de verpleegafdeling worden niet apart gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar. Deze vindt u niet terug op het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar.POPULAIRE TAGS

KOM IN CONTACT

    CONTACT